TBM DiGs Head

Organisers, Supporters & Committee


Organising Committee

Chair: Quansheng LIU Wuhan University
Co-Chairs: Qiuming GONG Beijing University of Technology
Junzhou HUO Dalian University of Technology
Yuyong JIAO China University of Geosciences
Jianbin LI China Railway Engineering Equipment Group Co., Ltd.
Jianchun LI Southeast University
Shucai LI Shandong University
Qianbing ZHANG Monash University
Members: Bin LIU Shandong University
Qingchao SUN Dalian University of Technology
Xuhai TANG Wuhan University
Zhicheng TANG China University of Geosciences
Lijun YIN Beijing University of Technology
Wei ZHANG Dalian University of Technology
Xiaoping ZHANG Wuhan University
Zhenwei ZHAO China Railway Engineering Equipment Group Co., Ltd.
Secretariat: Xing HUANG Wuhan University
Xing LI Monash University
Kai LIU Monash University
Xuewei LIU Wuhan University

Organisers